ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກຽມ! ໃນການເສັງເຂົ້າສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກຕ່າງແຂວງ

    0
    191

    ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກຽມ! ໃນການເສັງເຂົ້າສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກຕ່າງແຂວງ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກຕ່າງແຂວງ ໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຂາຍຄໍາຮ້ອງສະໝັກ

    ສອບເສັງແຕ່ວັນທີ 16 ສິງຫາ ຫາ 10 ກັນຍາ 2021 ແລະ ປິດຂາຍຄຳຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021, ວັນສອບເສັງແມ່ນ 18 ກັນຍາ 2021 ແລະ ສຳລັບວິຊາສອບເສັງມີ ຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ

    ສ່ວນເອກະສານທີ່ນັກສຶກສາຕ້ອງຄັດຕິດມານໍາໃບຄໍາຮ້ອງສອບເສັງປະກອບມີ: ນັກສຶກສາຈົບສົກ 2020-2021 ໃຫ້ກ໊ອບປີ້ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບປະກາດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ມ.7(ພ້ອມເອົາຂອງແທ້ມາຢັ້ງຢືນ) , ນັກສຶກສາທີ່ຈົບກ່ອນສົກສຶກສາ 2020-2021 ໃຫ້ກ໊ອບປີ້ໃບປະກາດຈຳນວນ 1 ສະບັບ (ພ້ອມເອົາຂອງແທ້ມາຢັ້ງຢືນ) , ຮູບຖ່າຍຂະໜາດ 3×4 ຈໍານວນ 2 ແຜ່ນ (ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ຫຼື ໃຫ້ຄືກັບຮູບຖ່າຍ ມ.7 ສຳລັບນັກສຶກສາຈົບສົກ 2020-2021)