ທະນາຄານກາງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນ

  0
  28

  ຂ່າວດີ… ທະນາຄານກາງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນດ່ວນໆ ຂ່າວດີ ຂ່າວດີ ທະນາຄານ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນ.ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕົກລົງ:

  ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ ຂໍ້ ຕ ົ ກລ ົ ງສະບ ັ ບນ ີ້ ກໍານ ົ ດລະບຽບ ການກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ ່ ຽນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທ ຸ ລະກ ິ ດ ແລະ ຮ້ານແລກປ ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ໃຫ ້ ສອດຄ ່ ອງກ ັ ບກ ົ ນໄກຕະຫຼາດທ ີ່ ມ ີ ການຄ ຸ ້ ມ ຄອງຂອງລ ັ ດ, ສ ້ າງເງ ື່ ອນໄຂໃຫ ້ ລະບົບທະນາຄານສາມາ

  ດເຄ ື່ ອນໄຫວບໍລ ິ ການແລກປ ່ຽນເງ ິນຕາໄດ ້ ຢ ່າງຄ່ອງຕ ົ ວ ເພ ື່ ອປະກອບສ ່ ວນເຂ ົ້ າໃນການຮ ັ ກສາສ ະເຖຍລະພາບເງີນຕາ.
  ມາດຕາ 2. ການກໍານ ົ ດອ ັ ດຕາແລກປ ່ຽນຂອງທະນາຄ ານແຫ ່ ງ ສປປ ລາວ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາກໍານົດອັດຕາແລ ກປ່ຽນອ້າງອີງ.

  ລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະ ລັດ ປະຈໍາ ວັນ ແລະ ແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງດັ່ງ ກ່າວ ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນເວລາ 8:10 ໂມງເຊົ້າຂອງທຸກໆວັນລັດຖະການ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວ ແທນ ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດ ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກ ລົງສະບັບນີ້.

  ອີງໃສ່ອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງທີ່ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາກໍານົດອອກ, ກົມບໍລິການທະນາຄານກໍານົດອັດ. ຕາແລກປ່ຽນສໍາລັບການຊື້ ແລະ ຂາຍເງິນກີບ ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນອື່ນໆ ພ້ອມທັງແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍດັ່ງກ່າວຂອງຕົນ ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນ ເວລາ

  8:30 ໂມງເຊົ້າຂອງທຸກໆວັນລັດຖະການ. ສໍາລັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນໃນວັນພັກລັດຖະການ ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກຫຼ້າສຸດ ກ່ອນວັນພັກລັດຖະການເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕ ິ ບ ັ ດ.

  ມາດຕາ 3ການກໍານ ົ ດອ ັ ດຕາແລກປ ່ຽນຂອງທະນາຄານທ ຸ ລະກ ິ ດ ທະນາຄານທຸລະກິດເປັນເຈົ້າການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດສ ະກຸນ ຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ ໃນແຕ່ລະວັນ ຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.