ການແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຈະບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

  0
  34

  ປີ 2022 ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດສປປ ລາວ ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທ້າຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລະດັບທີ່ສູງໃນຮອບຫຼາຍສິບປີບວກໃສ່ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທະຫານໃນຂົງເຂດເອີຣົບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານ ແລະ ລາຄາສະບຽງອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າຕົວສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍ

  ປະເທດໃນໂລກປະເຊີນກັບພາວະເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບສອງຕົວເລກ. ນອກຈາກນີ້, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດສາກົນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊຳລະການນຳເຂົ້າເພີ່ມສູງແບບກ້າວກະໂດດ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ.

  ເຖິງວ່າການສົ່ງອອກ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຈະມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ກໍ່ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສະສົມມາຫຼາຍປີ ໂດຍສະເພາະການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພັນທະການຊໍາລະໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງ.

  ໃນຂະນະດຽວກັນ ທຫລ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບທາງອ້ອມໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ໂດຍໄດ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານ ຈໍານວນ 2 ຄັ້ງຄື: ປັບຈາກ 3% ເປັນ 3,1% ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ແລະ ເປັນ 6,5% ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2022; ໄດ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບສະກຸນເງິນກີບ ຂຶ້ນຈາກ 3%

  ເປັນ 5% ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2022; ອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ຈໍານວນ 5.000 ຕື້ກີບ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຈູງໃຈໃນລະດັບ 20% ຕໍ່ປີ, ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ຈາກ ±1,5% ເປັນ ±4,5% ທຽບໃສ່ອັດຕາອ້າງອີງທີ່ ທຫລ ໄດ້ກໍານົດໃນແຕ່ລະວັນ ສໍາ

  ລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກໍານົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊື້ ແລະ ອັດຕາຂາຍ ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 1% ສໍາລັບເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ, ເງິນບາດ ແລະ ເງິນຢວນ. ຈາກການດໍາເນີນເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ບັນເທົາຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເບົາບາງລົງໃນລະດັບໜຶ່ງຈາກທີ່ຜັນຜວນແຮງໃນຊ່ວງໄລຍະກາງປີ 2022.

  ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ມີການ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2023 ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2023 ຜ່ານມາ ໂດຍຄາດວ່າ ​ໃນປີ 2023 ນີ້ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ແຕ່ເສດຖະກິດ ກໍຍັງຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ອາດຈະທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ

  ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງປະເທດ ຢູ່ຂົງເຂດເອີຣົບ ແລະ ການປັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າທີ່ເປັນປັດໄຈໃນການຜະລິດ ອາດມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ອາດສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ເນື່ອງໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,

  ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດນໍາເຂົ້າ, ມີການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດການເງິນກັບສາກົນ, ມີການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍສະກຸນໃນສັງຄົມ; ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍລວມຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຟື້ນຕົວຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລະດັບສູງ

  ພໍສົມຄວນ. ຈາກປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ມັນເປັນແຮງກົດດັນໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ລະດັບອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເພາະ ເດືອນມັງກອນ 2023 ນີ້ ຢູ່ໃນລະດັບ 40,3%.
  ເຊິ່ງຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດໍາເນີນເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃນທິດທາງທີ່ຮັດກຸມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈະຄົ້ນຄວ້າປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ,

  ປັບຂຶ້ນອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄລຍະສັ້ນ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ໄລຍະທີ 2) ເພື່ອສົ່ງສັນຍານໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດການເງິນ,

  ຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ M2 ໃນລະບົບເສດຖະກິດ, ຊ່ວຍປະຄັບປະຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້;ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເພື່ອບັນລຸຕາມຄາດໝາຍດ້ານເງິນຕາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2023 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນນີ້,

  ຈະປະຕິບັດກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ທະນາຄານທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນສາມາດໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ;ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງລະບຽບການຕາມກົດໝາຍ;

  ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຕົວຈິງພາຍໃນປະເທດ;
  ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບູລິມະສິດໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ.

  ຈະສຸມໃສ່ວຽກການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນຮອບດ້ານ ດ້ວຍການວາງແຜນຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອນຳເງິນຕາເຂົ້າສູ່ປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃຫ້ທັນການ;

  ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍເລີ່ມຈາກການເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບກັບສະກຸນເງິນຂອງບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.

  ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທາງກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ໄດ້ຖະແຫຼງເພີ່ມເຕີມວ່າ ຈະສຸມໃສ່ໃນການລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນລາຄາສິນຄ້າ, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ພ້ອມທັງ ຈະຄົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການເກັບກໍານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບອອນລາຍໃນການເກັບກໍາສະຖິຕິລາຄາ ແລະ

  ຄາດຄະເນເງິນເຟີ້ ໂດຍສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງເສດຖະກິດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
  ຈາກບົດຮຽນໃນຕະຫລອດໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍທັງໝົດທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ຕະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.